logo FlevoIT Telecom

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

VAN:
Flevo PC
J.A. Brinkmanstraat 2
1333 ME Almere

hierna te noemen: gebruiker


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:
de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever:
de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst:
de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen
in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden blijven de
overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing.
Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.(Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend,
tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes
zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan
de offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij
anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen
en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst
te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

4. Indien de aanvaarding
(op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is
gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht
gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een
en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der techniek en wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering
van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor
dat alle gegevens, waarvan gebruiker
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker
het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar
 behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in
fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden
verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele
 aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
 van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.(Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 3).

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever
hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal
gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker
kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een
opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de
overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen,
zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn
exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één
maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht.

5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast
honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium
of tarief.

6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te
berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding
en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn
gestegen.

7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen
wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt
dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks
niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid
niet van gebruiker mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het
oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker
zal deopdrachtgever in dat geval van het voornemen tot
verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.
Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop
de verhoging zal ingaan, vermelden.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in
de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling
binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.

5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een
kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen.
Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7
dagen na factuurdatum.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel
mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom
van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever
verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het
onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader
van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen
van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in
gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het
nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente
verschuldigd.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door
de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde
schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken
bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te
rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot
betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan
toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder
voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan
opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die
aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
opdrachtgever in rekening gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet
of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van
de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is
opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe
strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de
onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht
de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder
de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.